NJOFTIM LIDHUR ME ZBATIMIN E RREGULLORES NR. 9 TE BORDIT TE MBIKQYRJES PUBLIKE

Bordi i Mbikqyrjes Publike në zbatim të ligjit Nr. 10091 datë 05.03.2009 "Për Auditimin Ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit ligjor dhe të Kontabilistit të miratuar" i ndryshuar me ligjin 47/2016, ka nxjerrë rregulloren Nr. 9 datë 27.02.2019 me të cilën saktëson rregullimin dhe mbikqyrjen e veprimtarisë së shoqatave të kontabilistëve dhe të profesionit të [...]