Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 99, Datë. 10/07/2019

LIGJ Nr. 30/2019 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9723, DATË 3.5.2007, “PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT”, TË NDRYSHUAR Në  mbështetje  të  neneve  78  dhe  83,  pika  1,  të Kushtetutës,    me    propozimin    e    Këshillit    të Ministrave, KUVENDII REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Në  ligjin  nr.  9723,  datë  3.5.2007,  “Për regjistrimin e biznesit”, të ndryshuar, bëhen [...]