KALENDARI I TRAJNIMEVE PËR EDUKIMIN E VIJUESHËM TË ANËTARËVE TË IKM

Periudha: Janar – Qershor 2020 Vendndodhja: Tiranë Shënim: Për shkak të numrit të lartë të pjesëmarrësve, ende nuk janë saktësuar datat, afatet dhe organizimi sipas rretheve për këto trajnime. Kalendari i mëposhtëm është referues. Në ditët në vijim do të njoftoheni për datat ekzakte. Trajnimi i Parë: 31 Janar - 02 Shkurt 2020 (20 ore) [...]

2020-01-21T13:26:40+01:0021/01/2020|

Lista Paraprake e Subjekteve KM të aprovuar nga BMP

Në zbatim te ligjit Nr. 10 091, datë 05.03.2009 “Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar” i ndryshuar dhe kuadrit rregullator te miratuar nga BMP, në mënyrë specifike Rregulloren Nr. 9 “Për Rregullimin dhe Mbikqyrjen e Funksionimit të Organizatave Profesionale dhe Profesionit të Kontabilistit të Miratuar” e ndryshuar, [...]

2020-08-24T12:36:30+02:0015/01/2020|

KALENDARI I TRAJNIMEVE PËR HYRJEN NË PROFESION – KANDIDATË KM 2020

IKM ju njofton se pas muajit Mars 2020 do të zhvillojë trajnimet për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për të gjithë Kandidatët KM të anëtarësuar pranë tij, si pjesë e certifikimit te detyrueshëm për Provimet e Aftësive Profesionale  për t'u pajisur me Dëshminë  "Kontabilist i Miratuar". Shënim: Do të njoftoheni për datat [...]

2020-01-24T13:41:08+01:0007/01/2020|
Go to Top