Formular Deklarimi Vjetor

Në përputhje me kërkesat e Statutit të IKM, Rregullores së Regjistrimit të IKM dhe Rregullores Nr. 9, datë 27.02.2019 “Për rregullimin dhe mbikëqyrjen e funksionimit të profesionit të Kontabilistit të Miratuar dhe organizatave të tyre profesionale”, e ndryshuar çdo Kontabilist i Miratuar anëtar i IKM duhet të plotësojë formularin e mëposhtëm të deklarimit të aktivitetit vjetor.

Plotësimi i Formularit është një nga detyrat e anëtarësimit në IKM.

Këtu mund të shkarkoni Formularin e Deklarimit të Punësimit: Shkarko këtu

Këtu mund të shkarkoni Formularin e Deklarimit të Aktivitetit (vetëm për Kontabilistët e Miratuar të vetëpunësuar dhe Shoqëritë e Kontabilitetit): Shkarko këtu

Të dhënat personale

Adresa e email-it në këtë fushë duhet jetë e njëjtë me adresën e email-it në fushën përkrahë.

Të dhënat si Kontabilist i Miratuar

Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv: KM të cilët ushtrimin e profesionit e kanë të ndaluar me ligj për shkak të pozicionit të punës (Tatime, Dogana, KLSH, etj.)

Dokumentacioni

Lutemi të ngarkoni të gjithë dokumentet e kërkuara. Formatet e lejuara janë *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png. Madhesia e lejuar është 2MB për çdo dokument.
Ngarkoni Vetëdeklarimin e punësimit, ku të jenë të listuara të gjithat punësimet aktuale. Vetëdeklarimi duhet të shoqërohet dhe me Vërtetim nga punëdhënësi për pozicionin e punës.
Në formatin 4cm x 5 cm