Gjatë komunikimit të vazhdueshëm me anëtarësinë lidhur me ligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” kemi marrë feedback-un e tyre, duke ja përcjellë DPT dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në kuadër të përmirësimit të procesit të Fiskalizimit.

Nëpërmjet shkresës Nr. 383 Prot, datë 10.02.2022 drejtuar DPT, kemi kërkuar përgjigje me shteruese lidhur me problematikat e evidentuara për të cilat mendojmë se duhet një përgjigje më plotë me qëllim zgjidhjen e drejtë të tyre.

Më poshtë mund të gjeni shkresën e dërguar DPT dhe MFE: