IKM njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titujve Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar për hapjen e sezonit të Provimeve Përfundimtare të Aftësive Profesionale për vitin 2021. 

Kalendarin e Provimeve mund ta shkarkoni më poshtë:

 

Si pjesë e kërkesave për të marrë pjesë në Provimeve Përfundimtare të Aftësive Profesionale për vitin 2021, IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion.

Kandidatët për KM duhet të ndjekin trajnimet e Hyrjes në Profesion në fushën e Standardeve Kombëtare Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, të organizuar nga një Organizatat Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohura nga BMP, në të cilën individi duhet të anëtarësohet.

Kriteret për të marrë pjesë në trajnim:

1. Anëtarësimi në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura http://www.bmp.al/ikm/). Nëse jeni të regjistruar si kandidat kaloni te Pika 2.

Për t’u anëtarësuar në IKM duhet të plotësoni dokumentacionin e listuar në seksionin Anëtarësia > Anëtarësimi – Kandidat për Kontabilist të Miratuar (https://ikm.org.al/kandidatet-per-km/).

Regjistrimi do të kryhet nëpërmjet Formularit të regjistrimit, i cili mund te gjendet në linkun https://ikm.org.al/regjistrim-kandidat-kontabilist-i-miratuar/

2. Pagesa e Tarifës së trajnimit. Llogaritë bankare mund t’i gjeni në Linkun https://ikm.org.al/kontakt/

3. Plotësimi i Formularit të Regjistrimit për trajnimin .

Formularin e regjistrimit mund ta gjeni më poshtë:

Shkarkoni Programin e SKK dhe SNRF:

 

Për Kandidatët për Kontabilistë të Miratuar të cilët do të regjistrohen për Provimet e Aftësive Profesionale për sezonin e ri, përveç anëtarësimit në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura http://www.bmp.al/ikm/), duhet të plotësohen kushtet sipas dokumentit të cilin mund ta shkarkoni më poshtë.