Më datë 17.02.2022, pranë zyrave të Bordit të Mbikëqyrjes Publike, u zhvillua takimi me:

Përfaqësues nga IKM:

Sotiraq Dhamo – Kryetar i Këshillit të Drejtimit;

Fatmir Bërdica – Nën Kryetar i Këshillit të Drejtimit;

Dashamir Begaj – Drejtor Ekzekutiv;

Përfaqësues nga BMP:

Dritan Fino – Kryetar i BMP;

Aldo Spahiu – Drejtor Ekzekutiv;

Gjatë këtij takimi u diskutuan çeshtjet e mëposhtme:

  1. Depozitimi dhe publikimi në QKB i Pasqyrave Financiare të pa firmosura nga Hartuesit e tyre ose janë të firmosura nga persona të cilët nuk kanë të drejtë të hartojnë dhe nënshkruajnë Pasqyra Financiare;

  2. Depozitimi në organet tatimore të Pasqyrave Financiare në përputhje me kërkesat e ligjit 25/2018 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” nga personat përgjegjës për hartimin e tyre;

  3. Ofrimi nga Kontabilistët e Miratuar i shërbimeve të tjera të lidhura me kontabilitetin, tatimet, kontrollin e brendshëm e tjera shërbime financiare, biznesi (pranimi i ofrimit të këtyre shërbimeve nga Institucionet shtetërore, si Gjykata, Prokuroria);

  4. Përfundimi i procesit të përputhshmërisë ligjore të Kontabilistëve të Miratuar brenda afatit të parashikuar;