Më datë 24.02.2022, pranë zyrave të QKB, u zhvillua takimi me:

Përfaqësues nga IKM:

Sotiraq Dhamo – Kryetar i Këshillit të Drejtimit;

Fatmir Bërdica – Nën Kryetar i Këshillit të Drejtimit;

Dashamir Begaj – Drejtor Ekzekutiv;

Përfaqësues nga QKB:

Flogers Broqi – Drejtor Juridik,

Enkeleda Peshkatari – Drejtoreshë e Regjistrit dhe Analizës;

Gjatë këtij takimi u diskutuan çeshtjet e mëposhtme:

  1. Depozitimi dhe publikimi në QKB i Pasqyrave Financiare të pa firmosura nga Hartuesit e tyre ose janë të firmosura nga persona të cilët nuk kanë të drejtë të hartojnë dhe nënshkruajnë Pasqyra Financiare;

  2. Propozimi i një zgjidhje provizore ku pas datës 31.07.2022 të bëhet një kontroll me një numër të caktuar subjektesh për të identifikuar fenomenin dhe shkelësit e ligjit. Ky kontroll do të realizohet në bashkëpunim midis IKM dhe QKB;

  3. Dorëzimi i Pasqyrave Financiare nga subjektet të cilat realizojnë të ardhura nga 5-30 milion lekë sipas ligjit 25/2018 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”;

  4. Regjistrimi në QKB i subjekteve që japin shërbime kontabiliteti por që nuk janë të pajisur me dëshmi si Kontabilist i Miratuar;

  5. Të organizohet një takim me AKSHI-n dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë ku të diskutohet mundësia e zhvillimit të një sistemi për verifikimin e firmosjes së Pasqyrave Financiare nga hartuesit.

  6. QKB do të vendosë në dispozicion të IKM një listë me subjektet që ofrojnë shërbime kontabiliteti, konsulence fiskale dhe financiare;