Instituti i Kontabilistëve të Miratuar fton të gjithë anëtarët e tij, Kontabilistë të Miratuar të aplikojnë si lektor për temat e Edukimit të Vijueshëm për vitin 2022. Listën e temave mund ta gjeni në link-un e mëposhtëm:

Aplikanti duhet të ketë minimalisht 5 (pesë) vite përvojë profesionale në një fushë të lidhur ngushtë me temën që dëshiron të referojë.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  1. Curriculum Vitae (CV) personale në shqip;

  2. Dokumente të cilat vërtetojnë përvojën profesionale në një fushë të lidhur ngushtë me temën që dëshiron të referojë;

  3. Strukturën dhe një përmbledhje të temës së përzgjedhur;

Të gjitha aplikimet duhet të dërgohen në format elektronik në adresën info@ikm.org.al, brenda datës 28 Shkurt 2022.

Do të kontaktohen vetëm aplikantët e përzgjedhur.