Informacion COVID-19

Artikuj

NJOFTIM

Të nderuar kolegë

Shqipëria, ashtu si shumë vende anembanë botës, po kalon aktualisht një periudhë sa të veshtirë aq edhe të pazakontë, për shkak të pandemisë botërore të COVID-19. E tillë është ajo për të gjithë, njërëzit, qeveritarët, bizneset.   (Lexo më shumë)

KËSHILLA: SI TË PUNOSH NGA SHTËPIA

 Me vendosjen e rregullave për ndalimin e përhapjes se COVID-19, komunikimi dhe takimi fizik u vështirësua shume dhe u be i pamundur.

Sfida me e re është “Te punosh nga shtëpia”. Po si punohet nga shtëpia? Apo nga zyra, por pa takuar njeri? Si mund te komunikojmë e grup pa u ulur ne tavoline? Ka një zgjidhje? (Lexo më shumë)

PUNËSIM ME “LUGË” APO RRITJE E PRODUKTIVITETIT!

Nga Irena Beqiraj, CFA dhe CA

Milton Freidman në vitin 1960 në një nga udhëtimet e tij në Azi vendosi të vizitonte një kantier ndërtimi. I çuditur nga fakti që në kantier pa njerëz me lopata që lëvizin dheun, dhe jo makineri (ekskavatorë) pyeti: Përse nuk përdorni makineri? Përfaqësuesi i qeverisë që e shoqëronte i përgjigjet – “Nuk e kuptoni?  Është një program punësimi.” (Lexo më shumë)

SI TË PËRSHPEJTOJMË RIMËKËMBJEN EKONOMIKE

Nga Irena Beqiraj, CFA

John Kenneth Galbraith me plot ironi thotë “parashikimet ekonomike kanë vetën një qëllim, të rrisin respektin e shoqërisë për astrologjinë”. Në një periudhë të trazuar pandemie,  ekziston  një marrëdhënie komplekse midis: jetëgjatësisë së virusit, efektivitetit të kontrollit të  tij, politikave mbështetëse  ekonomike, dhe sjelljes së sektorit privat. Në kushtet e një pasigurie ekstreme dhe komplekse, në kushtet mungesës së ligjeve universale në shkencën ekonomike, përpjekja për të parashikuar thellësinë, zgjatjen dhe efektet e këtij recesioni, mund të duket një përpjekje që do të vërtetonte ironinë e Galbraith-it. (Lexo më shumë)

ULINI SHPATAT NDAJ BIZNESIT, KA VETËM NJË RRUGËDALJE: TA NDIHMONI ATË

Likujditeti është oksigjen për biznesin, por mushkritë e biznesit janë fitimet ose ndryshe rentabilitieti.

Nga Irena Beqiraj, CFA

Sot ka vetëm një moto e cila po drejton vendimarrjet e gjithë qeverive në botë, “Motorët e ekonomisë duhet të rrinë të ndezur” Go big, act fast, keep the light on”  ofroni mbështetje të mjaftueshme për biznesin dhe veproni shpejt, këto janë recetat bazë për të mbajtur gjallë ekonominë. (Lexo më shumë)

VENDIM Nr. 305, datë 16.04.2020 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TË MASËS SË PËRFITIMIT TË NDIHMËS FINANCIARE PËR TË PUNËSUARIT AKTUALË DHE PUNONJËSIT E LARGUAR NGA PUNA SI PASOJË E COVID-19

Këshilli i Ministrave vendosi të japë ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që kanë mbyllur aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave. (Lexo më shumë)

KUJTESE PËR DORËZIMIN E DEKLARATËS INDIVIDUALE VJETORE TË TË ARDHURAVE 2019

IKM ju rikujton datën për datën 30 Prill 2020 si afatin e fundit ligjor për dorëzimin e Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave për vitin 2019. (Lexo më shumë)

MASAT E MARRA

Masat e marra 16 Prill 2020

Masat e marra në kuadër të Pandemisë COVID–19 nga Autoritetet Shqiptare

Për shkak të përhapjes se virusit COVID-19 Autoritetet Shqiptare kanë marrë një sërë masash për të parandaluar përhapjen e tij. Më poshtë janë të listuar të gjitha masat e ndërmarra deri më datë 16 Prill 2020.

Përmbajtja

Akt normativ Nr.14, date 11.04.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.”

Vendim KEC Nr.7, date 09.04.2020 “Për disa ndryshime mbi masat për përfitimin e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike dhe pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19.”

VKM Nr. 284, date 10.04.2020 “Për disa ndryshime mbi masat për përfitimin e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike dhe pagesës të pa të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19.”

VKM Nr.277, date 06.04.2020 “Për garancinë shtetërore të huasë me bankat e nivelit të dytë për pagat e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është prekur nga VKM në kuadër të menaxhimit të të situatës”

Urdhër Nr. 256, date 10.04.2020 “Për disa ndryshime në mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë.”

Lexo më shumë

Masat e marra 06 Prill 2020

Masat e marra në kuadër të Pandemisë COVID–19 nga Autoritetet Shqiptare

Për shkak të përhapjes se virusit COVID-19 Autoritetet Shqiptare kanë marrë një sërë masash për të parandaluar përhapjen e tij. Më poshtë janë të listuar të gjitha masat e ndërmarra deri më datë 06 Prill 2020.

Përmbajtja

Akt Normativ Nr. 12, datë 02.04.2020 “Për shtyrjen e afateve të pagesave të qerasë”

Urdhër Nr. 208, datë 30.03.2020 “Për një ndryshim në Urdhrin Nr. 193 datë 20.03.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” – Hapja e tre aktiviteteve të tjera tregtare

Urdhër Nr. 216, datë 01.04.2020 “Për mbylljen e institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve”

Akt Normativ Nr. 13, datë 02.04.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë shkaktuar nga COVID-19”

Aplikimi për ankesa në lidhje me zbatimin e Urdhrit datë 17.03.2020, të Kryeministrit të Shqipërisë dhe Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, mbi shtyrjen e afatit të pagesave të kësteve të kredive

Lexo më shumë

Masat e marra 30 Mars 2020

30 MARS 2020

Masat e marra në kuadër të Pandemisë COVID–19 nga Autoritetet Shqiptare

Për shkak të përhapjes se virusit COVID-19 Autoritetet Shqiptare kanë marrë një sërë masash për të parandaluar përhapjen e tij. Më poshtë janë të listuar të gjitha masat e ndërmarra deri më datë 30 Mars 2020.

Përmbajtja

Oraret e lëvizjes dhe zhvillimit të aktiviteteve

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 249, datë 27.03.2020 “Për detajimin dhe përdorimin e fondit antiCovid-19”

Akti Normativ Nr. 11, datë 27.03.2020 “Për sistemin e Taksave Vendore, të ndryshuar”

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 254, datë 27.03.2020 “Për Përcaktimin e Procedurave, të Dokumentacionit  dhe të Masës së Përfitimit të Ndihmës Financiare për të Punësuarit në Subjektet e Biznesit me të Ardhura Vjetore deri 14 Milionë lekë, Ndihmës Ekonomike e të Pagesës të së Ardhurës nga Papunësia gjatë Periudhës së Fatkeqësisë Natyrore, të shpallur si pasojë e Covid-19”

Udhëzues praktik për mënyrën e aplikimit për Përfitim të ndihmës financiare, sipas VKM nr.254 datë 27.03.2020

Lexo më shumë

Masat e marra 27 Mars 2020

27 MARS 2020

Masat e marra në kuadër të Pandemisë COVID–19 nga Autoritetet Shqiptare

Për shkak të përhapjes se virusit COVID-19 Autoritetet Shqiptare kanë marrë një sërë masash për të parandaluar përhapjen e tij. Më poshtë janë të listuar të gjitha masat e ndërmarra deri më datë 27 Mars 2020.

Përmbajtja

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 24.03.2020 “Për shpalljen e Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore”

Akti Normativ Nr.8, datë 24.03.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Aktin Normativ nr. 3 datë 15.03.2020“ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.”

Akti Normativ Nr. 10, datë 26.03.2020 “Për një ndryshim në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar”

Lexo më shumë

Masat e marra 23 Mars 2020

Masat e marra në kuadër të Pandemisë COVID–19 nga Autoritetet Shqiptare

Për shkak të përhapjes se virusit COVID-19 Autoritetet Shqiptare kanë marrë një sërë masash për të parandaluar përhapjen e tij. Më poshtë janë të listuar të gjitha masat e ndërmarra deri më datë 23 Mars 2020.

Përmbajtja

Oraret e lëvizjes dhe zhvillimit të aktiviteteve

Drejtoria e përgjithshme e tatimeve

Plani Financiar

Lexo më shumë

Masat e marra 19 Mars 2020

Masat e marra në kuadër të Pandemisë COVID–19 nga Autoritetet Shqiptare

Për shkak të përhapjes se virusit COVID-19 Autoritetet Shqiptare kanë marrë një sërë masash për të parandaluar përhapjen e tij. Më poshtë janë të listuar të gjitha masat e ndërmarra deri më datë 19 Mars 2020.

Permbajtja

Kufizimi i lëvizjes

Vetëkarantinimi

Mbyllja e aktiviteteve dhe shërbimeve publike

Drejtoria e përgjithshme e tatimeve

Këstet e kredive

Lexo më shumë