IKM shpall vendin vakant për “Specialist i Edukimit të Vijueshem për IPD dhe CPD”

Kualifikimet dhe Aftësitë e kërkuara:

  • Diplomë e Nivelit te Dytë (Fakulteti Ekonomik ose Juridik)

  • Të ketë eksperiencë profesionale (minimalisht 3 vite)

  • Të zotërojë gjuhën angleze (minimalisht nivel C1, e provuar me certifikatë)

  • Të ketë njohuri të mira të legjislacionit, procedurave të hartimit dhe strukturimit të tij

  • Të ketë njohuri dhe aftësi shumë të mira në përdorimin e programeve bazë kompjuterike

Forma e aplikimit:

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të dërgojnë në adresën ikm.alb@gmail.com :

  • Curriculum Vitae (CV)

  • Letër Motivimi

  • Kopje e Diplomës së Nivelit të Dytë

  • Kopje e certifikatës së gjuhës angleze

Do të kontaktoheni në rast selektimi paraprak për një mundesi intervistimi.

Aplikimet që nuk plotësojnë kushtet e mësipërme nuk do të merren në konsideratë. Dokumentat e kërkuara duhet të jenë në format *.pdf

Kushtet e punës dhe pagesës do të diskutohen gjatë intervistimit.
Ju faleminderit!