IKM njofton te gjithe anetaret ne lidhje me Projekt Ligjin mbi “Faturen dhe sistemin e monitorimit te Qarkullimit”.

Bashkengjitur gjeni projekt ligjin per “Faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit” si dhe relacionin shpjegues te projekt ligjit.
Jeni te lutur te dergoni mendimet dhe sugjerimet per kete projekt ligj ne adresen e emailit te IKM ikm.alb@gmail.com
Mendimet dhe sugjerimet tuaja duhet ti dergoni ne zyren e IKM brenda dates 25 Gusht 2019 ne menyre qe me pas ti percillen MF.

Me poshte mund te shkarkoni Projekt Ligjin dhe Relacionin shpjegues.