IKM ju njofton se ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, per periudhen Tetor – Nentor 2019, do te zhvilloje trajnimet e meposhtme:

*Lutemi, te regjitroheni ne trajnimet prane Degeve me te aferta.
** Trajnimi I – eshte per te gjithe ata anetare te cilet nuk kane kryer asnje ore Edukimi te Vijueshem per 2019 (referohuni njoftimit per degen perkatese per shpjegime te metejshme)
*** Trajnimi II – eshte per te gjithe ata anetare te cilet kane kryer Trajnimin I (referohuni njoftimit per degen perkatese per shpjegime te metejshme)

TRAJNIM I per deget Tirane dhe Durres  

Ne datat 17-19 Tetor 2019 per Deget Durres dhe Tirane, IKM organizon trajnimin per Edukimin e Vijueshem te Anetareve te cilet nuk kane marre pjese ne trajnimet e Edukimit te Vijueshem per vitin 2019 te zhvilluara ne Durres, Shkurt 2019 dhe ne Tirane, Mars 2019.

Trajnimi do te zhvillohet ne ambjentet e Universitetit “Marin Barleti” te diga e liqenit artificial.

Per Tarifen do te njoftoheni nga IKM

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM urdherpagesen e skanuar brenda dates 16.10.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

Me poshte mund te shkarkoni Programin e Trajnimit

TRAJNIM II – Durres  

Ne datat 26-27 Tetor 2019 per Deget Durres, Shkoder, Kavaje  IKM organizon trajnimin per Edukimin e Vijueshem te Anetareve te cilet kane marre pjese ne trajnimet e Edukimit te Vijueshem per vitin 2019 te zhvilluara ne Durres, Shkurt 2019 dhe ne Tirane, 17-19 Tetor.

Per vendin dhe tarifen e trajnimit do te njoftoheni nga Kryetaret e Degeve dhe Seksioneve ose IKM

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM urdherpagesen e skanuar brenda dates 25.10.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

Me poshte mund te shkarkoni Programin e Trajnimit

TRAJNIM II – Tirane  

Ne datat 23-25 Tetor 2019 per Degen Tirane, IKM organizon trajnimin per Edukimin e Vijueshem te Anetareve te cilet kane marre pjese ne trajnimet e Edukimit te Vijueshem per vitin 2019 te zhvilluara ne Tirane, Mars 2019 dhe Tirane, 17-19 Tetor.

Trajnimi do te zhvillohet ne ambjentet e Universitetit “Marin Barleti” te diga e liqenit artificial.

Per Tarifen do te njoftoheni nga IKM

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM urdherpagesen e skanuar brenda dates 22.10.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

Me poshte mund te shkarkoni Programin e Trajnimit

TRAJNIM I – ELBASAN

Ne datat 26-27 Tetor 2019 per Deget Elbasan, Korce, Pogradec, IKM organizon trajnimin per Edukimin e Vijueshem te Anetareve te cilet nuk kane marre pjese ne trajnimet e Edukimit te Vijueshem per vitin 2019.

Per vendin dhe tarifen e trajnimit do te njoftoheni nga Kryetaret e Degeve dhe Seksioneve ose IKM

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM urdherpagesen e skanuar brenda dates 25.10.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

Me poshte mund te shkarkoni Programin e Trajnimit

TRAJNIM II – ELBASAN

Ne datat 02-03 Nentor 2019 per Deget Elbasan, Korce, Pogradec,  IKM organizon trajnimin per Edukimin e Vijueshem te Anetareve te cilet kane marre pjese ne trajnimet e Edukimit te Vijueshem ne datat 26-27 Tetor 2019.

Per vendin dhe tarifen e trajnimit do te njoftoheni nga Kryetaret e Degeve dhe Seksioneve ose IKM

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM urdherpagesen e skanuar brenda dates 01.11.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

Me poshte mund te shkarkoni Programin e Trajnimit

TRAJNIM I – FIER

Ne datat 02-03 Nentor 2019 per Deget Fier, Vlore, Berat, Lushnje, Sarande,  IKM organizon trajnimin per Edukimin e Vijueshem te Anetareve te cilet nuk kane marre pjese ne trajnimet e Edukimit te Vijueshem per vitin 2019.

Per vendin dhe tarifen e trajnimit do te njoftoheni nga Kryetaret e Degeve dhe Seksioneve ose IKM

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM urdherpagesen e skanuar brenda dates 01.11.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

Me poshte mund te shkarkoni Programin e Trajnimit

TRAJNIM II – FIER

Ne datat 09-10 Nentor 2019 per Deget Fier, Vlore, Berat, Lushnje, Sarande,  IKM organizon trajnimin per Edukimin e Vijueshem te Anetareve te cilet kane marre pjese ne trajnimet e Edukimit te Vijueshem ne datat 02-03 Nentor 2019.

Per vendin dhe tarifen e trajnimit do te njoftoheni nga Kryetaret e Degeve dhe Seksioneve ose IKM

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM urdherpagesen e skanuar brenda dates 08.11.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

Me poshte mund te shkarkoni Programin e Trajnimit

*Lutemi, te regjitroheni ne trajnimet prane degeve me te aferta.
** Trajnimi I eshte per te gjithe ata anetare te cilet nuk kane kryer asnje ore Edukimi te Vijueshem per 2019 (referohuni njoftimit per degen perkatese per shpjegime te metejshme)
*** Trajnimi II eshte per te gjithe ata anetare te cilet kane kryer Trajnimin I (referohuni njoftimit per degen perkatese per shpjegime te metejshme)

*Per detaje ne lidhje me Vendin dhe Tarifen e Trajnimit do te njoftoheni nga Kryetaret e Degeve dhe Seksioneve perkatese ose nga IKM.

Pagesa kryhet ne llogarine bankare te IKM te cilen mund ta gjeni ne rubriken “Kontakte” ne faqen e IKM.

Pershkrimi i pageses do te jete si me poshte:
Emer Mbiemer – Kuote trajnimi per CPD datat e trajnimit, Qyteti i trajnimit, Dega Perkatese

Per regjistrimin ne keto trajnime, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM ikm.alb@gmail.com urdherpagesen e skanuar brenda Afateve te percaktuara me siper, nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.