ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

VENDIMET e Datës  29.09.2019

Asambleja e Pergjithshme e IKM në datë 29.09.2019 zhvilloi mbledhjen e radhës.
Në përfundim të diskutimeve në lidhje me çështjet e rendit të ditës, Asambleja e Pergjithshme vendosi:

 1. Te miratoje Raportin e zhvillimit te aktivitetit dhe te veprimtarisë se organeve drejtuese te zgjedhura si dhe Raportin e Drejtorit Ekzekutiv për periudhën Janar – Shtator 2019

 2. Te miratoje raportin e Komitetit te Auditimit te IKM per aktivitetin dhe PF te vitit 2018

 3. Të miratoje Pasqyrat Financiare te IKM për vitin që mbyllet në 31.12.2018

 4. Të miratoje Buxhetin e IKM te vitit 2020

 5. Te miratoje Plani e Veprimit te IKM për vitin 2019, 2020

 6. Te miratoje aktivitetin e KD për anëtarësimin e plote ne IFAC

 7. Te miratoje ndryshimet ne statutin e IKM

 8. Te miratoje Rregulloren e Permiresuar te Komitetit te Kontrollit te Cilesise ne perputhje me rekomandimet e BMP

 9. Te miratoje plotësimin e vendit vakant ne Keshillin e Drejtimit

 10. Te miratoje Kuoten e antaresise per vitin 2020.

 11. Te miratoje caktimin e tarifave nga Keshilli te Drejtimit per pjesemarrjen ne Komisionet e IKM te ngritura nga Asamblea ose nga KD i IKM

 12. Te miratoje zëvendësimin e anetarit te Komitetit te Kontrollit te Cilesise ne përputhje me ndryshimet ne statut.