KESHILLI I DREJTIMIT

VENDIM  Nr. 3 Datë  27.09.2019

Këshilli i Drejtimit i IKM në datë 27.09.2019 zhvilloi në zyrën qëndrore të IKM mbledhjen e radhës.
Në përfundim të diskutimeve në lidhje me çështjet e rendi të ditës, Këshilli i Drejtimit vendosi:

  1. Te miratoje Raportin e Keshillit te Drejtimit per ne Asamblene e Pergjithshme te IKM

  2. Ti paraqese per miratim Asamblese se Pergjithshme disa ndryshime ne Statut

  3. Te miratoje kalendarin e Edukimit te Vijueshem per periudhen Shtator – Dhjetor 2019

  4. Te miratoje kuoten plotesuese per Edukimin e Vijueshem

  5. Te miratoje proceduren per plotesimin e oreve te Edukimit te Vijueshem ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Per Auditimin Ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe Rregullores Nr. 9, datë 27.02.2019 “Për rregullimin dhe Mbikëqyrjen e Funksionimit te Organizatave Profesionale dhe Profesionit të Kontabilistit” e ndryshuar dhe strategjine e edukimit te vijueshem per periudhen 2019–2022

  6. Te rishikohet lista e anetareve per plotesimin e kerkesave statutore dhe rregullatore per cdo vit