Periudha: Janar – Qershor 2020

Vendndodhja: Tiranë

Shënim: Për shkak të numrit të lartë të pjesëmarrësve, ende nuk janë saktësuar datat, afatet dhe organizimi sipas rretheve për këto trajnime. Kalendari i mëposhtëm është referues. Në ditët në vijim do të njoftoheni për datat ekzakte.

Trajnimi i Parë: 31 Janar – 02 Shkurt 2020 (20 ore)

Ligji për Procedurat Tatimore – 4 orë
Ligji për TVSH – 8 orë
Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat – 4 orë
Ligji për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë – 4 orë

Trajnimi i Dytë: 28 Shkurt – 01 Mars 2020 (20 ore)

Ligji për Fiskalizimin – 8 orë
Ligji për Taksat Kombetare dhe Vendore – 4 orë
Ligji i Doganave – 4 orë
Ligji për QKB dhe e-albania – 4 orë

Trajnimi i Tretë: 24 – 26 Prill 2020 (20 ore)

Ligji për Shoqëritë Tregtare – 4 orë
Kodi i Punës – 4 orë
Ligji për Sigurimet Shoqërore – 4 orë
Ligji për prokurimet, Veçori të Kontabilitetit publik dhe OJF – 6 orë 
ISQC 1 – 2 orë

Trajnimi i Katërt: 22 – 24 Maj 2020 (40 ore)

Organizimi i Praktikave të Kontabilitetit (Udhëzuesi i përkthyer)