EN
AL

Bazat Ligjore

Baza Ligjore

Ligji Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar. Shkarko 

Ligji Nr. 25/2018, datë 10.05.2018 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”.  Shkarko

Ligji Nr. 131/2015, datë 26.11.2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”. Shkarko

Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Shkarko

Ligji Nr. 10475, datë 27.10.2011 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Shkarko

Ligji Nr. 129/2014, datë 02.10.2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, i ndryshuar”. Shkarko

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!