EN
AL

Kualifikimi i Vijueshëm

Për të garantuar cilësinë e shërbimeve të ofruara, të gjithë Kontabilistët e Miratuar Aktivë dhe Jo-Aktivë duhet të demonstrojë në çdo rast aftësi profesionale, kompetencë dhe qëndrime e vlera etike të larta. Për këtë qëllim Kontabilistet e Miratuar, duhet të plotësojnë detyrimin e Edukimit të Vijueshëm në pajtim me programet e shpallura nga Këshilli i Drejtimit, përmes pjesëmarrjes në trajnimet e Edukimit të Vijueshëm.

Në përputhje me nenet 25 dhe 52 të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar.

 1. Dispozitat e këtij ligji, të parashikuara për kualifikimin e vijueshëm profesional të audituesve ligjorë duhet të zbatohen nga organizmat profesionalë edhe për kontabilistët e miratuar, për aq sa i takon fushës, për të cilën ata janë testuar, në çastin e hyrjes në profesion.
 2. Organizatat profesionale të kontabilistëve të miratuar hartojnë rregullat e brendshme për kualifikimin e vijueshëm profesional, si dhe rregullat për regjistrimin e çregjistrimin e anëtarëve. Kontabilistët e Miratuar i nënshtrohen kualifikimit të vijueshëm profesional, i cili është i detyrueshëm dhe zgjat, të paktën, 40 orë. Periodiciteti i kryerjes së kualifikimit të vijueshëm profesional vendoset nga organizata profesionale. Edukimi i vijueshëm është i detyrueshëm të kryhet edhe nga Kontabilistet të cilët nuk e ushtrojnë profesionin.
 3. Përveç organizimit nga organizata profesionale e Kontabilistëve të Miratuar, kurset për kualifikimin e vijueshëm profesional mund të organizohen edhe nga:
  • Institucione të arsimit të lartë;
  • Qendra të tjera të kualifikimit profesional, të cilat kanë mjediset dhe personelin e duhur për garantimin e një kualifikimi cilësor, në përputhje me programet e miratuara për kualifikimin e vazhdueshëm profesional;
  • Shoqëri kontabiliteti, të cilat kanë kapacitete për të organizuar kualifikimin për të punësuarit e vet.
 4. Institucionet e arsimit të lartë, qendrat e kualifikimit profesional dhe punëdhënësit e përmendur në shkronjën “c” të pikës 2 të këtij neni, që dëshirojnë të organizojnë kurset e kualifikimit të vijueshëm profesional, vënë në dijeni bordin e mbikëqyrjes publike për këtë fakt, përpara fillimit të kësaj veprimtarie, në përputhje me vendimin e marrë në organet e veta vendimmarrëse.
 5. Në përfundim të çdo kursi, Kontabilisti i Miratuar pajiset me vërtetimin e plotësimit të detyrimit, si dhe të vlerësimit të marrë. Vërtetimi depozitohet pranë organizatës profesionale të Kontabilistëve të Miratuar.
 6. Këshilli i Drejtimit të organizatës profesionale të Kontabilistëve të Miratuar miraton mënyrën e monitorimit dhe të vlerësimit të procesit të kualifikimit të vijueshëm të anëtarëve të tij. Si pjesë e procesit të vlerësimit, këshilli i drejtimit mund të miratojë organizimin e testimit të njohurive të marra gjatë kualifikimeve të vijueshme, i cili duhet të bëhet jo më shpesh se një herë në tre vjet dhe jo më rrallë se një herë në pesë vjet.
 7. Në përfundim të një procedure të nisur monitorimi, organizata profesionale e Kontabilistëve të Miratuar publikon rezultatet e monitorimit dhe ia dërgon ato bordit të mbikëqyrjes publike. Bordi i shqyrton dhe merr vendim për masat që duhen ndërmarrë për rregullimin e situatës. Bordi, gjithashtu, merr vendim për pezullimin e ushtrimit të profesionit nga Kontabilistët e Miratuar, që nuk kanë arritur të marrin provimet e lidhura me kualifikimin e vijueshëm, apo çregjistrimin e Kontabilistëve të Miratuar, të cilët kanë depozituar vërtetime të pavërteta për kryerjen e kurseve të kualifikimit të vazhdueshëm. Kopje të vendimeve i dërgohen Komitetit të Regjistrimit, i cili reflekton ndryshimet në regjistër.
 8. Organizata profesionale e Kontabilistëve të Miratuar propozon për miratim, pranë Bordit të Mbikëqyrjes Publike, rregullat e kualifikimit të vijueshëm, të shoqëruara me sanksione, të cilat nisin me gjobë dhe përfundojnë me heqjen e së drejtës së ushtrimit të profesionit deri në tre vjet, për mosplotësimin e kërkesës së edukimit të vazhdueshëm.
 9. Regjistrimi i Kontabilistëve të Miratuar për të ushtruar profesionin është i përvitshëm. Mospërmbushja e detyrimeve të kualifikimit të vijueshëm është kusht për mosregjistrimin e Kontabilistëve të Miratuar në Regjistrin Publik për të gjithë vitin pasardhës.

Edukimi i vijueshëm bazohet në rolin Kontabilistit të Miratuar për të zgjedhur dhe për të qenë aktiv ne procesin e zhvillimit të tij profesional. Në Edukimin e vijueshëm përfshihen njohuritë dhe rritja profesionale që ndodh pas Edukimit Fillestar Profesional, të cilat zhvillojnë dhe ruajnë aftësitë profesionale për t’iu dhënë mundësinë Kontabilistëve të Miratuar që të vazhdojnë të ushtrojnë profesionin e tyre me kompetencë. Edukimi i Vijueshëm siguron rritjen e vazhdueshme të aftësive teknike, aftësive profesionale, vlerave profesionale, parimeve etike, dhe njohurive të fituara gjatë Edukimit fillestar, të përpunuara në mënyrë të përshtatshme për veprimtaritë profesionale dhe përgjegjësitë e Kontabilistit të Miratuar. Sistemi i Edukimit të vijueshëm synon të nxisë dhe ndihmojë Kontabilistët e Miratuar në përmbushjen e nevojave dhe kërkesave për edukim sipas parimeve të mëposhtme:

Kontabilisti i Miratuar nxitet ta planifikoje vetë pjesëmarrjen në aktivitetet e Edukimit të vijueshëm, bazuar në qëllimin e praktikës së tij profesionale, nevojat e identifikuara dhe kompetencat e dëshiruara. Është e rëndësishme që Kontabilisti i Miratuar të shpenzojë aq kohë sa duhet për të siguruar ruajtjen e nivelit të ekspertizës në punën e tij të përditshme.

Kontabilisti i Miratuar zgjedh ato aktivitete që në nevojat e perceptuara nga ai vetë, si dhe ato që janë identifikuar nga vlerësime të tjera (jo të perceptuara prej tij).

Aktiviteti i Edukimit të vijueshëm duhet të ketë lidhje me specialitetin, rolin profesional dhe përgjegjësitë që ka Kontabilisti i Miratuar në pozicionin aktual të punës.

Kontabilisti i Miratuar duhet të jetë i angazhuar për të ruajtur profesionalizmin gjatë gjithë kohës së ushtrimit të profesionit dhe në kujdesin që ofron, nëpërmjet rritjes profesionale të vazhdueshme.

Kontabilistit të Miratuar duhet t’i krijohen mundësitë dhe kushtet e përshtatshme nga IKM dhe institucionet përkatëse për ndjekjen e aktiviteteve të Edukimit të Vijueshëm.

Programi i Edukimit të vijueshëm është hartuar për të mbështetur, fuqizuar dhe promovuar zhvillimin e vazhdueshëm profesional të Kontabilistëve të Miratuar. Ai ka dy objektiva kryesore:

 • Të nxisë Kontabilistët e Miratuar që të ndjekin aktivitetet e Edukimit të Vijueshëm në përmbushje të nevojave të tyre individuale, në funksion të praktikave më të mira profesionale dhe cilësisë më të lartë të shërbimit.
 • Të dokumentojë dhe regjistrojë orët e përfituara nga aktiviteti i Edukimit të Vijueshëm.

Vëmëndje!

Të gjithë anëtarët kërkohet të arrijnë një minimum prej 40 orësh EV në vit për të ruajtur aftësitë e tyre profesionale.

Nga ato 40 orë, minimumi 20 orë duhet të jene Edukimi i Vijueshëm i strukturuar, direkt nga IKM dhe deri në 20 orë mund të jenë të pa strukturuara. IKM ofron mundësinë qe te 40 orët e Edukimit te Vijueshëm te realizohen pranë saj.

Është e rëndësishme të theksohet se çdo program / kurs i pa strukturuar i Edukimit te Vijueshëm duhet të miratohet nga IKM paraprakisht për të shmangur paqartësitë për anëtarët.

 

Më poshtë mund të lexoni strategjinë e Edukimit të Vijueshëm të IKM

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!