EN
AL

Shoqëritë e Kontabilitetit

Shoqëri kontabiliteti – Është një person juridik, pavarësisht formës së organizimit, i regjistruar në regjistrin publik të kontabilistëve të miratuar dhe shoqërive të kontabilitetit, i miratuar nga autoritetet kompetente për të kryer shërbime kontabiliteti dhe që plotëson kriteret e parashikuar në legjislacionin në fuqi për shoqëritë e kontabilitetit.

pexels-tima-miroshnichenko-6694864

Shoqëri Kontabiliteti janë të gjitha ato shoqëri të cilat janë regjistruar në organet tatimore dhe qe janë krijuar sipas kërkesave të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare“ dhe në zbatim të Rregullores Nr. 9 të BMP plotësojnë kushtet e mëposhtme:

  • Është themeluar në përputhje me kërkesat e ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”;
  • Shumica e të drejtave të votës në kapitalin e shoqërisë zotërohen nga shoqëri kontabiliteti ose nga kontabilistë të miratuar;
  • Të paktën 50 për qind e anëtarëve të organit drejtues ose administrativ të shoqërisë së kontabiliteti janë KM të njohur nga Komiteti i Regjistrimit të IKM dhe të regjistruar në regjistrin publik të kontabilistëve të miratuar. Kur organi drejtues ose administrativ nuk ka më shumë se dy anëtarë, të paktën njëri prej këtyre anëtarëve duhet të plotësojë kushtet e përmendura në këtë shkronjë;
  • Shoqëria angazhon kontabilistë të miratuar të cilët janë të regjistruar në regjistrin publik të kontabilistëve të miratuar.
  • Shoqëria gëzon reputacion të mirë;

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:

1

Kërkesë me shkrim për anëtarësimin në shoqatë e cila mund të bëhet nga administratori i Shoqërisë ose nga ortaku Kontabilist i Miratuar;

2

Kopje të NIPT-it (NUIS);

3

Kopje e ekstraktit historik;

4

Statutin dhe Aktin e themelimit;

5

Kopje e Dëshmisë Profesionale si Kontabilist i Miratuar të ortakut/ortakëve dhe e administratorit;

6

Vërtetim nga organet e drejtësisë që nuk ka qenë i dënuar për vepra të cilat janë të lidhura me aktivitetin në fushën e profesionit për ortakun/ortaket, për administratorin (në rast se është i ndryshëm nga Ortaku) dhe për Personin Juridik (Dëshmi e gjendjes gjyqësore e tre muajve të fundit. Dëshmi Penaliteti dhe Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore për çështjet penale të lëshuar nga Gjykata e shkalles së parë të Rrethit);

7

Kopje e Diplomës së Nivelit të Dytë ose ekuivalente e saj (DIND) e ortakut/ortakeve dhe e administratorit (në rast se është i ndryshëm nga Ortaku);

8

Kopje e dokumentit të identifikimit, pasaportë ose letër njoftimi e ortakut/ortakeve dhe e administratorit;

9

Listën e Kontabilisteve të Miratuar të shoqërisë;

10

Rregulloren e Parandalimit te Pastrimit te Parave nëse ka 3 (tre) ose me shumë të punësuar.

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!