EN
AL

Deklarimi Vjetor

Në përputhje me Nenin 4 të Statutit të Institutit të Kontabilistëve të Miratuar “Të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve Kontabilist të Miratuar”:

1. Çdo Kontabilist i Miratuar, anëtar i IKM, Person Fizik dhe Shoqëri Kontabiliteti do të dorëzojë pranë Institutit të Kontabilistëve të Miratuar, deklaratën vjetore të aktivitetit. Deklarata Vjetore do të dorëzohet fizikisht ose në format elektronik pranë IKM, jo më vonë se data 31 Janar e çdo viti. Formati i Deklaratës Vjetore miratohet nga Këshilli i Drejtimit të IKM.

2. Çdo Kontabilist i Miratuar, anëtar i IKM do të dorëzojë pranë Institutit të Kontabilistëve të Miratuar, deklaratën personale të punësimit. Deklarata Personale do të dorëzohet fizikisht dhe në format elektronik pranë IKM jo më vonë se data 31 Janar e çdo viti. Formati i Deklaratës Personale të Punësimit miratohet nga Këshilli i Drejtimit të IKM.

3. Për çdo ndryshim të Deklaratës personale të punësimit sipas paragrafit 28 çdo Kontabilist i Miratuar duhet të dorëzojë një Deklarate personale të punësimit të re, fizikisht dhe në format elektronik pranë IKM brenda 15 ditëve nga punësimi.

4. Anëtarët Kontabilistë të Miratuar të IKM për çdo kontratë për kryerjen e shërbimeve dhe në zbatim të saj, duhet të krijojnë një dosje të veçantë me të dhëna të plota sipas Formatit të miratuar nga Këshilli i Drejtimit. Kjo dosje do të ruhet për një afat pesëvjeçar dhe anëtari do të duhet ta paraqesë sa herë i kërkohet nga organet drejtuese.

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!