EN
AL

Baza Nënligjore

Baza Nënligjore

Shoqata “Instituti i Kontabilistëve të Miratuar” është një organizatë profesionale e krijuar me vullnetin e lirë të profesionistëve që janë pajisur me Dëshminë “Kontabilist i Miratuar” si dhe të kandidatëve që dëshirojnë të aplikojnë për t’u pajisur me këtë Dëshmi.

Statuti dhe Rregulloret

 

Instituti i Kontabilistëve të Miratuar është regjistruar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendimin Nr. 1590, datë 18.05.2000 si një organizate jofitimprurëse, jo qeveritare, krijuar në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 8788 datë 07.05.2001 “Për Organizatat Jofitimprurëse” i ndryshuar, e cila grupon Kontabilistët e Miratuar, Shoqëritë e Kontabilitetit dhe kandidatët për Kontabilist të Miratuar të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me Ligjin Nr. 10091, datë 05.03.2009, “ Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar “ i ndryshuar, me Ligjin 47/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10091, datë 05.03.2009, i ndryshuar” si dhe çdo ligj tjetër që rregullon profesionin.

 

Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve me Vendimin Nr. 1/2022, datë 29.09.2022. Shkarko

Rregullore Nr. 01, datë 01.02.2007 “Për funksionimin e Këshillit të Drejtimit”. Shkarko

 

Rregullore Nr. 02, datë 01.02.2007 “Për funksionimin e Strukturës Ekzekutive të IKM”. Shkarko

 

Rregullore Nr. 03, datë 01.02.2007 “Për funksionimin e Degëve dhe Seksioneve të IKM”. Shkarko

Rregullorja për regjistrimin e KM dhe kandidatëve për KM anëtarë të Institutit të Kontabilistëve të Miratuar si dhe mbajtja e regjistrit të anëtarëve hartohet në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për Auditimin ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar“ i ndryshuar. Në rregullore përfshihen dispozitat për procesin e licencimit të Kontabilistëve të Miratuar anëtarë të IKM si dhe procedurat e regjistrimit në Regjistrin Publik.

 

Rregullore Nr. 04, 15.09.2016 “Për regjistrimin dhe mbajtjen e regjistrit të anëtarëve dhe të licencave” e ndryshuar. Shkarko

Për të garantuar cilësinë e angazhimeve profesionale të anëtarëve të IKM, është ngritur sistemi i dhënies së sigurisë për cilësinë, i cili përfshin:

  1. Kontrollin e cilësisë në nivel angazhimi individual të Kontabilistit të Miratuar;
  2. Kontrollin e cilësisë për shërbimet e ofruara nga Shoqëritë e Kontabilitetit;

Rregullore Nr. 05, datë 08.05.2018 “Për kontrollin e cilësisë dhe dhënien e sigurisë për shërbimet e kryera nga Kontabilistët e Miratuar” e ndryshuar. Shkarko

Në zbatim të kërkesave të Ligjit 10091 date 5.3.2009 “Për Auditimin ligjor, organizimin e profesionit te Audituesve ligjore dhe te Kontabilistit te Miratuar”, i ndryshuar Neni 12 pika “c”, Neni 25, dhe Neni 52, dhe ne zbatim te kërkesave te Rregullores Nr. 9, date 27.02.2020 “Për Rregullimin dhe Mbikëqyrjen e Funksionimit të Organizatave Profesionale dhe Profesionit të Kontabilistit të Miratuar” e ndryshuar Neni 4 si dhe Statutit të Institutit të IKM Neni 3, neni 46 paragrafi 4, Edukimi i vijueshëm profesional është i detyrueshëm.

Sipas statutit përcaktohet kualifikimi si për kandidatët për KM për hyrje në profesion ashtu edhe për KM anëtarë të Institutit të Kontabilistëve të Miratuar.

Për të realizuar objektivat e veta në drejtim të Edukimit të Vijueshëm të anëtarëve të saj, për të ruajtur dhe siguruar një cilësi sa më të lartë në kryerjen e shërbimeve që anëtarët e IKM ju ofrojnë klientëve dhe publikut, si dhe për përgatitjen e kandidatëve për dhënien e provimit përfundimtar të hyrjes në profesionin e “Kontabilistit të Miratuar” duke siguruar cilësi dhe nivel të lartë në këto kualifikime Këshilli Drejtues i IKM miraton rregulloren vijuese për Edukimin dhe Kualifikimin Profesional.

 

Rregullore Nr. 06, datë 07.09.2018 “Për Edukimin dhe Kualifikimin Profesional”, e ndryshuar. Shkarko

Kjo rregullore është hartuar në bazë të Statutit të IKM dhe Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 47/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 1009” si dhe të Rregullores Nr. 4, datë 29.03.2018, “Për investigimin dhe Procedurat për marrjen e masave disiplinore” të BMP.

Kjo rregullore parashikon dispozitat që rregullojnë shqyrtimin e ankimimeve ndaj Kontabilistëve të Miratuar dhe Shoqërive që zhvillojnë aktivitetin si Shoqëri Kontabilitetit, vendosjen e masave disiplinore ndaj Kontabilistëve të Miratuar dhe nga IKM në përputhje me kërkesat e Statutit dhe të legjislacionit shqiptar.

Kjo rregullore gjithashtu parashikon dispozitat që rregullojnë:

  1. Marrjen e masave disiplinore ndaj të gjithë subjekteve/anëtarëve të cilët janë subjekt i drejtpërdrejtë ose indirekt i mbikëqyrjes së IKM-së;
  2. Investigimin e sjelljeve të gabuara të Kontabilistëve të Miratuar dhe Shoqërive të Kontabilitetit mbi bazën e informacioneve të besueshme dhe kuadrit rregullator në fuqi;
  3. Verifikimin e ankesave të paraqitura pranë IKM-së nga anëtarët e saj;
  4. Dhënia e udhëzimeve të nevojshme anëtarëve të IKM-së lidhur me zbatimin e kërkesave të kësaj rregulloreje.

Rregullore Nr. 07, datë 07.09.2018 “Për investigimin dhe procedurat për marrjen e masave disiplinore.” e ndryshuar.  Shkarko

Kodi i Etikës është hartuar në përputhje me Kodin e Etikës së IFAC, cili është pranuar nga anëtarët e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë (IKM) si Kodi i Etikës së Kontabilistëve të Miratuar, anëtarë të IKM në mbledhjen e përgjithshme të anëtarësisë në vitin 2011. Ai është përditësuar me ndryshimet e bërë në Kodin e Etikës të Publikuar nga IFAC në vitin 2021 dhe që ka hyrë në fuqi në vitin 2022. Kërkesat dhe parashikimet e tij janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga Kontabilistët e Miratuar dhe kandidatët për Kontabilist të Miratuar që janë anëtarë të Institutit të Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë. Anëtarët e IKM mund të përdorin edhe Kodin e Etikës botim i IFAC në gjuhën angleze apo përkthimin e tij në gjuhën shqipe, dhe të zbatojnë kërkesat e tij me të njëjtën fuqi dhe detyrim si edhe të këtij kodi etike të IKM.

 

Kodi i Etikës. Shkarko

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!