EN
AL

Historiku

“Instituti i Kontabilistëve të Miratuar” është një organizatë profesionale e krijuar me vullnetin e lirë të profesionistëve që janë pajisur me Dëshminë “Kontabilist i Miratuar” si dhe të kandidatëve që dëshirojnë të aplikojnë për t’u pajisur me këtë Dëshmi.

Instituti i Kontabilistëve të Miratuar është regjistruar fillimisht pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendimin Nr. 1590, datë 18.05.2000 si një organizatë jofitimprurëse, jo qeveritare si Lidhja Profesionale e Kontabilistëve të Miratuar (LPKM).

img1
img4

Gjatë vitit 2006, si pjesë e reformave të brendshme, LPKM u riorganizua si Instituti i Kontabilistëve të Miratuar në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 8788 datë 07.05.2001 “Për Organizatat Jofitimprurëse” i ndryshuar, si shoqatë cila grupon Kontabilistët e Miratuar, Shoqëritë e Kontabilitetit dhe kandidatët për Kontabilist të Miratuar të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me Ligjin Nr. 10091, datë 05.03.2009,

“ Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar “ i ndryshuar, me Ligjin 47/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10091, datë 05.03.2009, i ndryshuar” si dhe çdo ligj tjetër që rregullon profesionin.

IKM, në përputhje me objektivat e veta për mbrojtjen e interesave profesionale, të profesionit të Kontabilistit të Miratuar si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të Standardeve Kontabël dhe Kodit të Etikës, që prej vitit 2012 ka qenë anëtar shok në IFAC, dhe që prej vitit 2019 anëtar me të drejta të plota në IFAC.

Anëtarësimi në IFAC vjen me të drejta dhe detyrime, të cilat kërkojnë pajtueshmëri të plotë me të gjithë Deklaratat e Detyrimeve të Anëtarësisë (SMO). IKM, prej vitit 2022, është në pajtueshmëri të plotë me këto detyrime, përfshirë Kontrollin e Cilësisë, Standardet Ndërkombëtare të Edukimit dhe Investigimin & Disiplinën.

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!