EN
AL

Provimet Përfundimtare

Kalendari i provimeve për KM dhe AL

 

IKM njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar se kalendari i datave për provimet e aftësive profesionale sipas disiplinave për sezonin 2022 – 2023 është si më poshtë vijon:

Provimi i Parë

20 Maj 2023

Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar

Provimi i Dytë

03 Qershor 2023

Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare

Provimi i Tretë

10 Qershor 2023

Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë

Programi dhe kalendari i trajnimeve të detyrueshme në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) si pjesë e kritereve për të marrë pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist i Miratuar (KM) do të publikohet gjatë muajit Janar në faqen e web-it të IKM.

Të gjithë kandidatët e regjistruar pranë IKM do të njoftohen për programin dhe kalendarin e trajnimeve të radhës në SKK dhe SNRF, për programin dhe kalendarin e trajnimeve parapërgatitore për secilin provim, programin e Provimeve të Aftësive Profesionale, dokumentacionin e nevojshëm si dhe afatet e regjistrimit për sezonin e provimeve.

KANDIDATËT PËR KONTABILIST TË MIRATUAR (KM) duhet të paraqesin:

 

Kërkesën me shkrim drejtuar Komisionit të Provimeve të Aftësisë Profesionale, ku të listohen dokumentet e paraqitura:

1. Fotokopje të Kartës së identitetit;

2. Fotokopje të noterizuar të diplomës ku të ketë përfunduar, të paktën, studimet universitare të ciklit të dytë në nivelin “Master”, ose të zotërojë diplomë universitare të ekuivalentuar ose ekuivalente me këtë nivel për çdonjërën nga degët e studimit në shkencat ekonomike, si kontabilitet, financë, administrim biznesi, ekonomiks apo të barasvlershme me to;

3. Vërtetim se ka të paktën tre vite përvojë profesionale në fushën e kontabilitetit, të financës, kontrollit financiar dhe në fusha të ngjashme. Si vërtetim mund të shërbejnë fotokopje e noterizuar e librezës së punës, ose vërtetim nga sigurimet shoqërorë për gjendjen e sigurimit shoqëror e shëndetësor, ose vërtetime të tjera të cilat provojnë kriterin ligjor të përvojës në punë;

4. Vërtetime ose certifikata, ose fotokopje të noterizuara të tyre, që tregojnë se kandidati ka kryer kursin e kualifikimit në fushën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar, të organizuar ose të monitoruar nga Organizata Profesionale e Kontabilistëve të Miratuar të njohura nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike (Organizatat e njohura http://www.bmp.al/ikm/), në të cilën individi dëshiron të anëtarësohet. Këto dokumente, për efekt regjistrimi janë të vlefshme nga momenti i lëshimit, me përjashtim të rastit kur kanë ndodhur ndryshime thelbësore të këtyre standardeve, sipas legjislacionit në fuqi. (Në rastet kur kandidati është në proces të kryerjes së këtij kualifikimi, ky vërtetim mund të dorëzohet deri në 5 ditë para provimit të parë);

5. Dëshmi të gjendjes personale gjyqësore (dëshmi penaliteti, vërtetim të gjendjes gjyqësore nga gjykata dhe prokuroria e rrethit) të 3 muajve të fundit (në mungesë të këtyre plotësohet formulari i vetë deklarimit, deri në sigurimin e dokumentacionit mbi gjendjen gjyqësore). Mosdorëzimi i vërtetimeve të gjendjes personale gjyqësore (si më lart përcaktuar), në momentin e marrjes së dëshmisë që tregon përfundimin me sukses të provimeve përkatëse të organizuara nga KPAP atëherë kjo dëshmi nuk mund të lëshohet;

6. Dokument bankar për kryerjen e pagesës së tarifës së regjistrimit .

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!