EN
AL

Kriteret dhe Praktika Profesionale

Anëtarë të Shoqatës bëhen dhe Kandidatët të cilët aderojnë dhe përgatiten për të marrë titullin “Kontabilist i Miratuar“.

 

Anëtarët Kandidatë për Kontabilist të Miratuar të Institutit të Kontabilistëve të Miratuar kanë të drejtë:

  • Të informohen mbi veprimtarinë e IKM dhe administrimin e saj;
  • Të kenë mbrojtje dhe mbështetje profesionale nga IKM;
pexels-daria-obymaha-1684149
pexels-fauxels-3183179

Anëtarët Kandidatë për Kontabilist të Miratuar të Institutit të Kontabilisteve të Miratuar kanë këto detyrime:

  • Të respektojnë kërkesat ligjore, nënligjore, statutore dhe të Rregulloreve të IKM;
  • Të zbatojnë standardet profesionale dhe Kodin e Etikës të IFAC, si dhe Kodin e Etikës së IKM;
  • Të shlyejnë në afatet e caktuara kuotat profesionale të anëtarësisë;
  • Të zbatojnë vendimet e Asamblesë së Përgjithshme dhe të Këshillit të Drejtimit;

Në përputhje me nenet 16 dhe 49 të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar, kushtet e pranimit të kandidatëve.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte:

1

Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

2

Të mos jetë dënuar penalisht ose me dënim plotësues, të natyrës që vë në dyshim ndershmërinë e tij;

3

Të ketë përfunduar, të paktën, studimet universitare të ciklit të dytë, në nivelin “Master”, ose të zotërojë diplomë universitare të ekuivalentuar me këtë nivel për çdonjerën nga degët e studimit në shkencat ekonomike, si kontabilitet, financë, administrim biznesi, ekonomik apo të barasvlershme me to.

Kriteret e përzgjedhjes dhe të regjistrimit të kontabilistit të miratuar

 

Titulli profesional i kontabilistit të miratuar i jepet personit fizik që dëshmon se plotëson këto kritere:

1

Të ketë përfunduar, të paktën, studimet universitare të ciklit të dytë, në nivelin “Master”, ose të zotërojë diplomë universitare të ekuivalentuar me këtë nivel për çdonjërën nga degët e studimit në shkencat ekonomike, si kontabilitet, financë, administrim biznesi, ekonomik apo të barasvlershme me to.;

2

Ka, të paktën, tre vjet përvojë profesionale në fushën e kontabilitetit, të financës, kontrollit financiar dhe në fusha të ngjashme.

3

Ka kryer kursin e kualifikimit në fushën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar, të organizuar ose të monitoruar nga organizata profesionale e kontabilistëve të miratuar, në të cilën individi dëshiron të anëtarësohet.

4

Kalon me sukses provimet e aftësisë profesionale.

Regjistrimi si Kandidat pranë IKM

Anëtarë Kandidatë për KM janë të gjithë ata persona te cilët plotësojnë kërkesat e germave “a”, “b” dhe “ç” pikës 1 te nenit 16 të ligjit Nr. 10091, datë 05.03.09 “Për Auditimin ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar“ i ndryshuar dhe janë anëtarësuar në IKM.

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!