EN
AL

Hyrje në Profesion

Trajnimet e Hyrjes në profesion për kandidatët për Kontabilist te Miratuar kanë për qëllim të përgatisin kandidatët për të hyrë në profesionin e Kontabilistit te Miratuar dhe sigurojnë edukimin e tyre të mëtejshëm teorik e praktik dhe zhvillimin e aftësive, të zotësive profesionale dhe të vlerave e qëndrimeve etike.

Trajnimet e Hyrjes në profesion ndahen në:

  • kursin e kualifikimit në fushën e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të organizuar dhe monitoruar nga organizata profesionale e Kontabilistëve të Miratuar;
  • Kurset parapërgatitore për secilin prej provimeve të aftësisë profesionale;
pexels-fauxels-3183199
pexels-fauxels-3184666

Kandidatët që aplikojnë për t’u pajisur me dëshminë “Kontabël i Miratuar”, duhet të plotësojnë kërkesat e parashikuara ne pikat ”a”, ”b” dhe ”ç”, të nenit 16 të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.09, “Për Auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesve Ligjorë dhe të Kontabilistit të Miratuar” i ndryshuar për të ndjekur kursin e kualifikimit në fushën e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) pranë IKM, duhet të anëtarësohen si Kandidat për Kontabilist të Miratuar duke plotësuar dokumentacionin e meposhtëm:

 

 

1

Kërkesë me shkrim për anëtarësim drejtuar Komitetit të Regjistrimit e cila plotësohet sipas një formati te parashtypur e të miratuar nga Këshilli i Drejtimit i IKM;

2

Kopje e dokumentit të identifikimit, pasaportë ose letër njoftimi;

3

Kopje të diplomës së Nivelit të Dytë ose ekuivalente e saj (DIND);

4

Vërtetim nga organet e drejtësisë që nuk ka qenë i dënuar për vepra të cilat janë të lidhura me aktivitetin në fushën e profesionit;

5

Një CV personale në shqip;

6

Dy fotografi të madhësisë 4x5;

7

Pagesa e kuotës fikse vjetore të anëtarësimit;

Në kërkesë përveç të tjerave deklarohet “njohja e Statutit të IKM dhe angazhimi për zbatimin e tij”. Kërkesa juaj për anëtarësim do të shqyrtohet nga Komiteti i Regjistrimit të IKM dhe ju do të njoftoheni në një moment të dytë për aprovimin e saj.

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!