EN
AL

Kontabilist i Miratuar – I Punësuar

Anëtarë KM Aktive të punësuar përfshin ata anëtarë te cilët:

  • Zotërojnë Dëshminë Profesionale ose certifikatë si Kontabël i Miratuar ose kanë vërtetimin e dhënies së provimeve për KM sipas ligjit;
  • Janë punësuar si Kontabël i Miratuar me kontratë individuale pune me kohë të plote ose të pjesshme dhe kryejnë shërbime të kontabilitetit dhe të lidhura me to dhe shërbime te tjera te lejuara nga ligji , dhe kur punësimi nuk përben konflikt me kërkesat ligjore të ushtrimit të profesionit si KM .
pexels-olia-danilevich-5466814
pexels-olia-danilevich-5466810

Anëtarë KM Jo-Aktiv përfshin ata anëtarë te cilët:

  • Zotërojnë Dëshminë Profesionale ose certifikatë si Kontabël i Miratuar;
  • Nuk ushtrojnë aktivitet dhe nuk janë te regjistruar ne QKB dhe as në organet tatimore;
  • Janë të punësuar në sektorin publik ku nuk lejohet dy punësimi ose ku ushtrimi i profesionit të KM përbën konflikt ligjor;
  • Janë të punësuar me kontratë punësimi por që në njësinë ku punojnë kryejnë funksione që nuk lidhen me shërbimet që kryen si Kontabilist i Miratuar.
  • Janë ekonomikisht jo aktivë, nuk janë as të punësuar dhe as të vetëpunësuar.

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:

1

Kërkesë me shkrim për anëtarësimin në shoqatë;

2

Curriculum Vitae (CV) në gjuhën shqipe;

3

Kopje e Dëshmisë Profesionale si Kontabël i Miratuar (e noterizuar) ose kopje të noterizuar të vërtetimit të provimeve ose të dokumentit përkatës të parashikuar dhe të lëshuar nga ana e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale;

4

Deklaratën personale të dy ose shumë punësimit (shoqëruar me vërtetimin përkatës nga sigurimet shoqërore);

5

Vërtetim nga organet e drejtësisë që nuk ka qenë i dënuar për vepra të cilat janë të lidhura me aktivitetin në fushën e profesionit (Dëshmi e gjendjes gjyqësore e tre muajve të fundit. Dëshmi Penaliteti dhe Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore për çështjet penale të lëshuar nga Gjykata e shkalles së parë të Rrethit);

6

Kopje e Diplomës së Nivelit të Dytë ose ekuivalente e saj (DIND);

7

Kopje e dokumentit të identifikimit, pasaportë ose letër njoftimi;

8

Dy fotografi (formati 4x5 cm).

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!