EN
AL

Kontabilist i Miratuar – Regjistrim

Anëtar është individi ose shoqëria e kontabilitetit e regjistruar në Shoqatë në përputhje me dispozitat e Statutit, rregulloret e IKM, dhe legjislacionit në fuqi për kryerjen e shërbimeve të përcaktuara në Ligjet dhe aktet rregullatorë.

KMA – Kontabilist i Miratuar Aktiv, i cili është personi fizik, profesionist i lirë, i regjistruar në regjistrin e njërës prej organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar, që kontraktohet nga personi juridik, për të kryer shërbime të kontabilitetit me kontrate shërbimi apo punësimi. Ai mund të kryejë edhe shërbime të tjera, të cilat nuk bien në kundërshtim me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

pexels-pavel-danilyuk-7654585
pexels-pavel-danilyuk-7654579

KMJ – Kontabilist i Miratuar Jo-aktiv (jo ushtrues i profesionit), është person, i regjistruar në regjistrin e njërës prej organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar, i pezulluar me kërkesën e tij nga organizata përkatëse për kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit. Gjithashtu KMJ janë të gjithë ata individë që kanë fituar titullin KM dhe nuk ushtrojnë profesionin si person fizik i regjistruar ne QKB apo nuk janë të kontraktuar për të kryer shërbime kontabiliteti ose janë te punësuar ne institucione shtetërore apo publike qe nuk u lejohet te kryejnë shërbime kontabiliteti ose qe ne funksionet e tyre ne këto institucione nuk kryejnë shërbime kontabiliteti apo te lidhura me to.

Ne regjistrin Themeltar dhe Regjistrin Publik të Institutit të Kontabilisteve te Miratuar janë të regjistruar të gjithë ata persona të cilët plotësojnë kërkesat e përcaktuara ne piken 9 të nenit 2 të ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe te Kontabilistit te Miratuar“ i ndryshuar dhe Rregullores Nr. 9 datë 27.02.2019 të BMP.

Për të bërë të mundur regjistrimin dhe publikimin e emrit ne Regjistrin Themeltar dhe Regjistrin Publik të IKM, çdo Kontabilist i Miratuar fillimisht duhet të anëtarësohet pranë Institutit dhe duhet të plotësojë disa dokumente që shoqërojnë këtë anëtarësim.

Kërkesa për t’u anëtarësuar në IKM paraqitet nga të gjithë profesionistët që posedojnë Dëshminë “Kontabël i Miratuar”, të lëshuar nga një organ i caktuar me ligj, nga IKM, ose nga organizma ekuivalente të njohur si dhe nga shoqëritë e kontabilitetit.

Anëtarë Kontabilistë të Miratuar të vetëpunësuar

Kontabilist i Miratuar person fizik, profesionist i lirë i regjistruar në QKB

Subjekti sipas kuptimit të Kodit Civil dhe ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, i cili ushtron profesionin si Kontabilist i Miratuar i pavarur.

Anëtarë Shoqëri Kontabiliteti

Shoqëri Kontabiliteti

Person juridik, pavarësisht formës së organizimit, i regjistruar në regjistrin publik të kontabilistëve të miratuar dhe shoqërive të kontabilitetit, i miratuar nga autoritetet kompetente për të kryer shërbime kontabiliteti dhe që plotëson kriteret e parashikuar në legjislacionin në fuqi për shoqëritë e kontabilitetit.

Anëtarë Kontabilistë të Miratuar të punësuar

Kontabilist i Miratuar i punësuar

Kontabilisti i Miratuar Aktiv i punësuar është individi i regjistruar në regjistrin e njërës prej organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar, që kontraktohet nga personi juridik, për të kryer shërbime të kontabilitetit me kontrate punësimi.

 

Kontabilist i Miratuar Jo Aktiv (jo ushtrues i profesionit), është individi, i regjistruar në regjistrin e njërës prej organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar, i pezulluar me kërkesën e tij nga organizata përkatëse për kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit.

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!