EN
AL

Misioni

Instituti i Kontabilistëve të Miratuar grupon të gjithë Kontabilistët e Miratuar, Shoqëritë e Kontabilitetit, të cilat janë regjistruar në përputhje me legjislacionin në fuqi për kryerjen e shërbimeve të përcaktuara në Ligjet dhe aktet rregullatorë të profesionit të Kontabilistit të Miratuar, si dhe shërbime të tjera të cilat nuk bien në kundërshtim me ligjin. Misioni i IKM është t’i shërbejë interesit publik duke:

 • Dhënë kontributin e saj në zhvillimin, adoptimin dhe zbatimin e standardeve, udhëzimeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare.
 • Dhënë kontributin e saj në zhvillimin e profesionit, praktikave kontabël dhe shoqërive të kontabilitetit duke kërkuar garancitë e duhura për kompetencat, pavarësinë dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara.
 • Promovuar vlerat e profesionit dhe të Kontabilistëve të Miratuar.
 • Marrë pjesë në diskutime për interesin publik ku vlerat dhe përvoja e profesionit të Kontabilistit të Miratuar janë të nevojshme.
pexels-expect-best-323705
pexels-anna-nekrashevich-6801648

Vizioni i IKM

 

Njohja e profesionit të Kontabilistit të Miratuar si një element i pazëvendësueshëm në zhvillimin e njësive ekonomike, tregjeve financiare dhe ekonomive të qëndrueshme duke synuar gjithnjë përmirësimin e Raportimit Financiar, rritjen e cilësisë, transparencës dhe besimit të publikut ndaj profesionit.

Vlerat e IKM

Objektivat e IKM

 

 • Të sigurojë organizimin dhe drejtimin profesionistëve që posedojnë dëshminë ”Kontabilist i Miratuar” si edhe të kandidatëve që dëshirojnë të aplikojnë për t’u pajisur me dëshminë ”Kontabilist i Miratuar”.
 • Të mbrojë interesat profesionale të anëtarëve të saj, duke kërkuar garancitë e duhura për kompetencat, pavarësinë dhe bindjen profesionale.
 • Të përfaqësojë dhe të mbrojë interesat e anëtarëve të saj ndaj palëve të treta për çështje që kanë të bëjnë me profesionin.
 • Të hartojë programet e formimit profesional në fushën e Raportimit Financiar, Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit, Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe të fushave të tjera që mund të kërkohet nga ligji apo BMP për kandidatët e saj të cilët aderojnë për t’u bërë Kontabilist të Miratuar. Të organizojë dhe monitorojë procesin e përgatitjes dhe formimit profesional të kandidatëve dhe të provimit apo testimit të njohurive të tyre për hyrjen në profesion. Të organizojë dhe të monitorojë procesin e certifikimit të kandidatëve.
 • Të hartojë programet, të organizojë dhe monitorojë procesin e trajnimit dhe certifikimit të kandidatëve dhe anëtarëve të saj në fusha të lidhura.
 • Të sigurojë edukimin e vijueshëm të anëtarëve të saj në fushën e profesionit në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009, “ Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar“ i ndryshuar, si dhe në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Edukimit të IFAC. Të kryejë monitorimin në rastet kur këto aktivitete të Edukimit të Vijueshëm organizohen nga palë të treta të njohura nga IKM.
 • Të organizojë sistemin e Kontrollit të Cilësisë për Kontabilistët e Miratuar dhe Shoqëritë e Kontabilitetit.
 • Të organizojë sistemin e Investigimit dhe Disiplinës dhe të kryejë investigimet e nevojshme për rastet e shkeljeve të ligjeve, rregulloreve, standardeve dhe etikës profesionale, si dhe të udhëheqë sistemin e Investigimit dhe Disiplinës për aspekte të tjera brenda objektit të vet.
 • Të bashkërendojë punën me Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit, me Bordin e Mbikëqyrjes Publike, Komisionin e Provimeve te Aftësive Profesionale, me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, me Universitetet me të cilat IKM ka marrëveshje bashkëpunimi, si dhe me organizma të tjerë të interesuara në fushën e Kontabilitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë:
  • Për probleme të organizmit të Kontabilitetit, të dokumentacionit kontabël;
  • Për çështje e profesionit te parashikuara në ligj dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të ligjit;
  • Për studime e punime në përmirësimin e dispozitave ligjore të kontabilitetit, standardet e kontabilitetit, standardet profesionale, rregullimet ligjore për profesionin;
  • Për organizimin përgatitjes dhe të provimeve fillestare të hyrjes në profesion dhe të Provimeve të Aftësive Profesionale dhe pajisjen me Dëshminë “Kontabilist i Miratuar”;
  • Për organizimin e trajnimeve dhe certifikimin e kandidateve dhe anëtarëve me dëshmi të ngjashme, etj.;
 • Të organizojë dhe të krijojë lidhje dhe bashkëpunim me institucione e organizma homologe brenda dhe jashtë vendit.
 • Të anëtarësohet në organizata kombëtare dhe ndërkombëtare të profesionit dhe të udhëheqë veprimtarinë për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kjo anëtarësi.
 • Të mbaje dhe të përditësojë Regjistrin Publik të Kontabilistëve të Miratuar dhe Shoqërive të Kontabilitetit anëtar të IKM.
 • Të sigurojë që aktiviteti i IKM të jetë në përputhje me kërkesat e standardeve profesionale të IFAC dhe që shërbimet e ofruara nga anëtarët e IKM të jenë në përputhje me kodin e etikës së IFAC dhe aktet rregullatorë në fuqi.
 • Të sigurojë mbrojtjen e profesionit, nderit dhe pavarësisë së anëtarëve të saj.

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!