EN
AL

Komente Paketa Fiskale 2023, Ligji dhe Udhezimi per Tatimin mbi te Ardhurat

Më poshtë do të gjeni shkresën dërguar Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. Në këtë shkresë janë shprehur te gjitha komentet tona lidhur me Paketën Fiskale për vitin 2023, ku përfshihen ndryshimet në Akcizë, Projektligjin për Tatimin mbi të ardhurat, Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin e Procedurave Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

Gjithashtu më poshtë do të gjeni dhe draftin e fundit të Projektligjit Për Tatimin mbi të ardhurat si dhe Udhëzimin për këtë projektligj.

Lutemi, që brenda datës 15 Nëntor 2022, të dërgoni komentet dhe opinionet tuaj në adresën elektronike të IKM; info@ikm.org.al dhe ikm.alb@gmail.com

Shkresa për Komisionin e Ekonomisë

Udhëzim i Përgjithshëm

Projektligji për Tatimin mbi të Ardhurat