Më datë 10 Nëntor 2022 u zhvillua konferenca mbi “Fuqizimin e Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë: Qëndrueshmëria e Raportimit dhe Rritja e Rolit të Komitetit të Auditimit”.

Konferenca u organizua nga Banka Botërore me përfaqësues të Organizatave Profesionale të Shqipërisë dhe Kosovës nga Instituti i Kontabilistëve të Miratuar (IKM), Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), përfaqësues nga Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, etj,.