REGJISTRIMI – Anëtar Kontabilist të Miratuar

Regjistrimi mund të kryhet nëpërmjet formularit të mëposhtëm ose duke dorëzuar dokumentet fizikisht në zyrat e IKM.  Sigurohuni të plotësoni dokumentet e kërkuara paraprakisht.

Të dhënat personale

Adresa e email-it në këtë fushë duhet jetë e njëjtë me adresën e email-it në fushën përkrahë.
(Mund të zgjidhni më shumë se një)

Të dhënat si Kontabilist i Miratuar

Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv: KM të cilët ushtrimin e profesionit e kanë të ndaluar me ligj për shkak të pozicionit të punës (Tatime, Dogana, KLSH, etj.)

Dokumentacioni

Lutemi të ngarkoni të gjithë dokumentet e kërkuara. Formatet e lejuara janë *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png. Madhesia e lejuar është 2MB për çdo dokument.
Lutemi të ngarkoni kërkesën të plotësuar dhe të nënshkruar.
Kartë ID, Pasaportë
Kopje e Deshmisë Profesionale si Kontabilist i Miratuar (të noterizuar) ose kopje të noterizuar të vërtetimit të provimeve ose të dokumentit perkatës të parashikuar dhe të leshuar nga Komisioni i Provimeve te Aftësive Profesionale
Dokumenti mund të tërhiqet pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit
Në formatin 4cm x 5 cm