Keshilli i Drejtimit siguron drejtimin e punes se IKM ne periudhen midis dy Mbledhjeve te Asamblese, bazuar ne Statutin e IKM, ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme, se ciles i raporton per veprimtarine e tij.

Perberja aktuale e Keshillit te Drejtimit eshte:

Kryetar:
Prof. Dr. Sotiraq DHAMO

Zv. Kryetar:
Prof. Dr. Ingrid SHULI

Anëtarë:
Aqif TOSKA
Artan ALIA

Era HALILI
Dr. Julian NAQELLARI
Koço LLUKMANI

Perberja aktuale e Stafit Ekzekutiv eshte:

Drejtori Ekzekutiv:
Dashamir BEGAJ

Menaxhim Finance & IT:
Agen XHEMALI

Sekretaria:
Lindita NAZIFI

Perberja aktuale e Komitetit te Auditimit eshte:

Kryetar:
Dr. Mirela MITI

Anëtarë:
Merita ÇELA
Genciana MINXHA

Komiteti i Kontrollit te Brendshem ka per detyre te verifikoje veprimtarine financiare te IKM, pajtueshmerine me aktet ligjore e nenligjore e me buxhetin te veprimeve te regjistruara ne llogari dhe rregullsine e sinqeritetin e llogarive vjetore te IKM. Per verifikimet e kryera dhe rezultatet e nxjerra prej tyre, Komiteti i Kontrollit te Brendshem i paraqet raport Asamblese se Pergjithshme te IKM.

Perberja aktuale e Komitetit te Kontrollit eshte:

Kryetar:
Fatmir BERDICA

Anëtarë:
Meliha ULQINI
Afrim SULI

Bazuar ne numrin e anetareve te cdo rrethi, Keshilli i Drejtimit vendos krijimin e Degeve ose te Seksioneve. Seksionet krijohen ne rrethe qe kane deri ne 20 anetare. Disa seksione ne afersi me njeri tjetrin mund te kerkojne krijimin e deges duke u bashkuar. Organet drejtuese te Degeve e seksioneve zgjidhen me nje mandat 4 vjecar me te drejte rizgjedhje vetem nje here.

Kryetar:
Dr. Julian Naqellari

Anëtarë:
Era Halili

Polikrat Kuri
Zhuljeta Zaçe
Yllka Sejati
Sokol Dishnica
Orial Shaholli

Kryetar:
Besim Tusha

Anëtarë:
Artan Alia

Elona Xhelili
Suela Mici
Renata ARKAXHIU

Kryetar:
Alfred Dimo

Anëtarë:
Pellumb Dashi

Edvar Kodheli
Rozana Xhaferi
Esat Faria

Kryetar:
Hajrulla Ahmati

Anëtarë:
Enea Paheshti

Shahe Haka
Valmira Pajenga
Nevila Sadiku

Kryetar:
Fatmir Ceci

Anëtarë:
Vangjel Liço

Merita Meçaj
Besmira Nazarko
Njazi Lleci

Kryetar:
Kastriot Aliaj

Anëtarë:
Rapo Xhaferi

Dhoksi Tangu
Rudina Myrtaj
Xhensila Hyseni

Kryetar:
Hekuran ALIZOTI

Anëtarë:
Eljona Albrahimi

Lirim SELMANI

Kryetar:
Leonora SHELLA

Anëtarë:
Lorenc Ajderaj

Barjam ÇALLMORI
Lumturi Sholla

Sonila Kerri

Kryetar:
Meliha ULQINI

Anëtarë:
Mimoza Frashëri

Qamil KULLA

Kryetar:
Abaz TRIMI

Anëtarë:
Demir LIKA
Daniela RECI

Kryetar:
Osman BALANI

Anëtarë:
Jorgo Kromidha

Jetmira Zeneli

Kryetar:
Abaz COBANI

Anëtarë:
Celnik HAXHILLARI
Mentor Balliu