EN
AL

Thirrje për shprehje interesi – Pajisje Informatike

Pajisje Informatike (PC) për zyrat e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar
Qëllimi/Produktet e Parashikuara:
Blerja e 3 (tre) kompjuterëve për zyrat e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar
Profili i Kompanisë:
Të ketë minimalisht 5 vite e regjistruar në QKB, me objekt aktiviteti tregti me shumicë dhe pakicë të pajisjeve informatike;
Të ketë përvojë të suksesshme me kontrata të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit;
Kohëzgjatja e Kontratës ose afati kohor për ekzekutim:
30 ditë nga lidhja e kontratës;
Materialet teknike/Termat e Referencës:
IKM do të vendosë në dispozicion të kompanive të cilat kanë shprehur interes, Specifikimet teknike për pajisjet e kërkuara, si dhe çdo informacion apo material teknik mbështetës të nevojshëm.
Afati Kohor për dorëzimin e shprehjes se interesit:
Aplikimet do të pranohen nga momenti i shpalljes me datë 06 Qershor 2022, ora 10:00 deri me datë 17 Qershor 2022, ora 10:00.
Aplikimet mund t’i dërgoni në adresën e email-it: info@ikm.org.a

Plani i Veprimit mishëron një angazhim të shtuar të profesionit të kontabilitetit për të luftuar korrupsionin, si dhe krimin ekonomik më gjerësisht. Ai shfrytëzon shtrirjen e profesionit në praktikën publike, biznesin dhe sektorin publik për të kontribuar drejtpërdrejt në luftën kundër korrupsionit dhe në mënyrë indirekte duke mbështetur integritetin dhe transparencën në biznes dhe qeveri, si dhe politikëbërjen efektive globale dhe të brendshme.

Plani i Veprimit u zhvillua me një angazhim të gjerë në të gjithë 180 organizatat anëtare të IFAC, si dhe grupet tona këshilluese, partnerët e rrjetit dhe organizatat e tjera kryesore globale. Duke u frymëzuar nga Strategjia Kundër Korrupsionit për Profesionin Juridik të Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve (IBA), Plani i Veprimit u zhvillua në koordinim të ngushtë me IBA-në, me të cilin do të vazhdojmë të koordinojmë për të ndihmuar në rritjen e energjisë në këtë punë të rëndësishme.

Rreth IFAC
IFAC është organizata globale për profesionin e kontabilitetit e përkushtuar për t’i shërbyer interesit publik duke forcuar profesionin dhe duke kontribuar në zhvillimin e ekonomive të forta ndërkombëtare. IFAC përbëhet nga 180 anëtarë dhe bashkëpunëtorë në 135 juridiksione, që përfaqësojnë më shumë se 3 milionë kontabilistë në praktikën publike, arsim, shërbim qeveritar, industri dhe tregti.

Raporti Strategjik kundër korrupsionit

Plani i Veprimit të IFAC për luftën kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik.