VENDIME TE KESHILLIT TE DREJTIMIT DT. 11.07.2019

1.Miratimi  i  Pasqyrave Financiare  te  IKM  për  vitin  2018  te  audituara  nga  komiteti  i  audimit.

2.Te mbyllen detyrimet  ndaj  autoreve te librave;  si dhe te behën pagesat për KD dhe KZKDS për vitet 2017-2018.

3.Miratohen  ndryshimet  ne  rregulloret  dhe  ne  komitetet  e  IKM.

4.Rregullorja  e ndryshuar e  Komitetit te Kontrollit te Cilesise  te  miratohet  ne  Asamblenë.

5.Te hartohen rregullat e reja  për  zgjedhjen e anetareve te  Komitetit  te  Regjistrimit.

6.Te përgatitet  program  i  trajnimit  dhe  kalendari  hartuar  nga  Komiteti  i  Edukimit   për  KM  te  cilët  nuk  kane  kryer  kualifikimin   e  vijueshëm (SKK, PF, ligji  për kontabilitetin  periudha Shtator-Dhjetor).

7.Te  zhvillohet  mbledhja  e  KZKDS  me date 19.07.2019 ku  te  marrin  pjese  kryetaret  e  nënkryetarët  e  degëve  e  seksioneve.

8.Vendimet  qe  merren  ne  mbledhjen  e  Këshillit  te  Drejtimit  te  publikohen  ne  webin  e  IKM.

9.Asambleja e Pergjithshme  te  zhvillohet  ne  muajin  Shtator.

10.Vendosja e shperblimeve  per  kryetaret  e  degëve  dhe  seksioneve.

11.Te  realizohet  marrëveshja e bashkepunimit  me  Institutin  e  Kosovës.

12.Te  behet  propozimin  për marrëveshjen  me  DPT.

13.Anëtarja e Keshillit te Drejtimit Aida HOXHA, ka dhënë dorëheqjen, ne vend te saj kooptohet anëtarja Era  HALILI.