EN
AL

Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme – 30 Shtator 2023

Tiranë, më 30 Shtator 2023

 

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të IKM

Vendim Nr. 1/2023

 

Në përfundim të mbledhjes së Asamblesë së përgjithshme u morën vendimet e mëposhtme:

 

 • Miratohet Raporti i zhvillimit të aktivitetit dhe i veprimtarisë të Këshillit të Drejtimit dhe të Drejtorit Ekzekutiv për periudhën Shtator 2022 – Shtator 2023;
 • Miratohet Raporti i Audituesit të Jashtëm;
 • Miratohet Raporti i Komitetit të Kontrollit të Cilësisë;
 • Miratohet Raporti i Komisionit Ad-Hoc për përputhshmërinë e organeve drejtuese;
 • Miratohen Pasqyrat Financiare për vitin që mbyllet në 31.12.2022;
 • Miratohet Buxheti i pritshëm i vitit 2023;
 • Miratohet Projekt-Buxheti i vitit 2024;
 • Miratohet plani i veprimit i IKM për vitin 2024;
 • Zgjidhen anëtarë të Komitetit të Kontrollit të Cilësisë:
  • Andi Kujtim Pacani – Kryetar
  • Ornela Musa Kullolli – Anëtare
  • Eda Luan Abazi – Anëtare
 • Zgjidhet anëtari i Komitetit të Auditimit të Brendshëm:
  • Ervin Koço Themeli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *