EN
AL
Author agen_ikm
28 Jun

Njoftim për shfuqizimin e tatimit për profesionet e lira!

Në kuadër të përkushtimit të saj të vazhdueshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të anëtarëve të saj, Instituti […]

READ MORE
20 Jun

Trajnimi Parapergatitor për Provimin III – Qershor 2024

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve parapregatitore per provimin “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë.” në datat 01 – 02 Qershor 2024. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor. Kriteret për të marrë pjesë në trajnim: Anëtarësimi në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura (http://www.bmp.al/ikm/). Nëse jeni të regjistruar si kandidat kaloni te Pika 2...

READ MORE
10 Jun

Trajnimi Parapergatitor për Provimin II – Qershor 2024

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve parapregatitore per provimin “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë.” në datat 01 – 02 Qershor 2024. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor. Kriteret për të marrë pjesë në trajnim: Anëtarësimi në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura (http://www.bmp.al/ikm/). Nëse jeni të regjistruar si kandidat kaloni te Pika 2...

READ MORE
2 Jun

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Qershor – Rrethet

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 04-06 Qershor 2024, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2024. Trajnimi do të zhvillohet në auditor për Degën Tiranë...

READ MORE
30 May

Vendndodhja për Provimin I – 8 Qershor 2024

READ MORE
23 May

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Qershor Dega Tiranë

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 04-06 Qershor 2024, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2024. Trajnimi do të zhvillohet në auditor për Degën Tiranë...

READ MORE
14 May

Trajnimi Parapergatitor për Provimin I – Qershor 2024

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve parapregatitore per provimin “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë.” në datat 01 – 02 Qershor 2024. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor. Kriteret për të marrë pjesë në trajnim: Anëtarësimi në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura (http://www.bmp.al/ikm/). Nëse jeni të regjistruar si kandidat kaloni te Pika 2...

READ MORE
2 Apr

Hapja e Regjistrimeve per Provimet e Aftesive Profesionale per Kontabilist te Miratuar

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, se kërkesat për regjistrimin në provimet e aftësive profesionale të sezonit të ri do të pranohen në datat 27 Mars- 30 Prill 2024, ora 16:00, në sekretarinë teknike pranë organizatës profesionale, IEKA. Për kandidatët të cilët do të regjistrohen për provimet për AL dhe KM për sezonin e ri duhet të plotësohen kriteret në vijim: KANDIDATËT PËR KONTABILIST TË MIRATUAR (KM) duhet të...

READ MORE
21 Mar

Trajnimet e Hyrjes në Profesion – Prill 2024

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE
26 Feb

Programi i provimeve per KM dhe AL

IKM njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar se është programi për provimet e aftësive profesionale sipas disiplinave për sezonin 2024. Programi dhe kalendari i trajnimeve të detyrueshme në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) si pjesë e kritereve për të marrë pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist i Miratuar (KM) do të publikohet gjatë muajit Mars në faqen e web-it të IKM...

READ MORE